<address id="b211" ></address>
 • <option id="b211" ></option>

  1. <samp id="b211" ></samp>

  2. <p id="b211" ></p>
   1. <listing id="b211" ></listing><li id="b211" ><tt id="b211" ></tt></li>

    痛风能吃鸡肉吗

    痛风能吃鸡肉吗

    痛风能吃鸡肉吗

    Deddfwriaeth sydd wedi ei dirprwyo i gyrff megis awdurdodau lleol, gweithredwyr systemau trafnidiaeth neu weithredwyr cyfleustodau cyhoeddus yw hon. Fel arfer, mae is-ddeddfau'n gymwys mewn ardal leol benodol yn unig neu i weithrediadau corff cyhoeddus penodol yn unig. Nid yw legislation.gov.uk yn cyhoeddi is-ddeddfau.

    痛风能吃鸡肉吗

    Mae deddfwriaeth sylfaenol (e.e. Deddfau) yn cael ei rhifo'n gronolegol o fewn y flwyddyn daw'n ddeddf. Mae'r rhifo'n ailgychwyn bob blwyddyn. Ar gyfer Deddfau Cyffredinol a Chyhoeddus y DU, cyfeirir at y rhif fel 'Pennod'. Felly, fel arfer cyfeirir at ddeddfau yn ?l eu math, blwyddyn a rhif pennod. Er enghraifft, cyfeirir at Ddeddf Diogelu Data 2018 fel '2018 p.12' ('2018 c.12' yn Saesneg'). Mae Deddfau Cynulliad Gogledd Iwerddon hefyd yn defnyddio rhifau pennod, ond maent yn cael eu rhifo ar wah?n, felly cyfeirir atynt ar y wefan hon fel '2018 c.3 (N.I.)'. Mae gan Ddeddfau Senedd yr Alban eu system rifo eu hunain sy'n gweithio yn yr un ffordd. Cyfeirir at y rhif fel 'ASP' (sef blaenlythrennau 'Act of the Scottish Parliament'). Er enghraifft, cyfeirir at Ddeddf Anifeiliaid Gwyllt mewn Syrcasau Teithiol (yr Alban) 2018 fel '2018 asp.3'. Mae Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cael eu rhifo gan ddefnyddio 'dccc' (Deddf gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru) ac 'anaw' (Act of the National Assembly for Wales) o flaen y rhif.

    Caiff Offerynnau Statudol y DU eu rhifo yn ddilyniannol bob blwyddyn. Caiff Offerynnau Statudol Cymru a'r Gorchmynion yn y Cyfrin Gyngor a wneir o dan Ddeddfau Gogledd Iwerddon eu cynnwys yn yr un dilyniant rhifau ag Offerynnau Statudol y DU. O fewn y dilyniant hwnnw, defnyddir rhif atodol mewn cromfachau ar ?l y rhif Offeryn Statudol (e.e. '(Cy. 22)'/'(W. 22)', (N.I. 15), ac ati) i'w dynodi. Mae Offerynnau Statudol gan y DU sy'n berthnasol i'r Alban yn unig wedi'u cynnwys yn nilyniant rhifo y DU hefyd. Dynodir y rhain gan rif atodol (e.e. '(S. 27)'). Ni ddylid cymysgu rhwng y rhain ac Offerynnau Statudol yr Alban - sydd ?'u dilyniant rhifo 'SSI' eu hunain. Mae hyn yn wir hefyd am Reolau Statudol Gogledd Iwerddon - sydd ?'u dilyniant rhifo 'SR' eu hunain ar wah?n i ddilyniant 'SI' y DU.

    Mae manylion llawn y ffordd rydym yn cyfeirio at ddeddfwriaeth ar legislation.gov.uk i'w cael yn ein Canllaw i Ddeddfwriaeth Ddiwygiedig.

    痛风能吃鸡肉吗

    痛风能吃鸡肉吗

    Sefydlwyd Senedd bresennol yr Alban ym 1999 gan Ddeddf yr Alban 1998 i drafod materion a deddfu ar gyfer yr Alban. Mae gan Senedd yr Alban y p?er i ddeddfu ar ystod o faterion a elwir yn faterion datganoledig. Mae rhai materion yn parhau i fod yn gyfrifoldeb i Senedd y DU yn unig. Gelwir y rhan yn faterion a gedwir yn ?l. Trosglwyddir rhagor o bwerau i Senedd yr Alban drwy Ddeddf yr Alban 2016 mewn meysydd megis trethiant, lles ac etholiadau. Mae Your Scottish Parliament yn daflen a gyhoeddwyd gan Senedd yr Alban sy'n esbonio sut mae Senedd yr Alban yn deddfu.

    痛风能吃鸡肉吗

    Sefydlwyd Cynulliad Gogledd Iwerddon o ganlyniad i Gytundeb Belffast a wnaed ar 10 Ebrill 1998.

    Rhoddwyd grym cyfreithiol i'r Cytundeb yn ddiweddarach drwy Ddeddf Gogledd Iwerddon 1998. Arweiniodd at greu cyfres o gyrff cydberthnasol, yn neilltuol Cynulliad Gogledd Iwerddon, sydd, pan fo'n gweithredu, ag awdurdod gweithredol a deddfwriaethol lawn am yr holl faterion sy'n gyfrifoldeb i Adrannau Llywodraeth Gogledd Iwerddon ac a elwir yn faterion trosglwyddedig ('transferred matters'). Mae materion eithriedig ('excepted matters') yn parhau'n gyfrifoldeb i Senedd San Steffan. San Steffan sy'n ymdrin ? materion a gedwir yn ?l hefyd, oni bai y bydd yr Ysgrifennydd Gwladol yn penderfynu y dylid datganoli rhai o'r rhain i'r Cynulliad. Diffinnir materion eithriedig a materion a gedwir yn ?l yn yr Atodlenni i Ddeddf Gogledd Iwerddon.

    痛风能吃鸡肉吗

    痛风能吃鸡肉吗

    Mae rhai Deddfau a wnaed gan Hen Senedd yr Alban rhwng 1424 a 1707 yn parhau mewn grym. Ar y wefan hon, cyfeirir at y rhain fel 'Deddfau Hen Senedd yr Alban' ac yna cyfeirir at ddeddfau a basiwyd gan Senedd bresennol yr Alban fel 'Deddfau Senedd yr Alban'.

    Ceir hanes Senedd yr Alban yn fanwl yn yr adran Hanes ar wefan Senedd yr Alban.

    痛风能吃鸡肉吗

    O ganlyniad i hanes cymhleth y sefyllfa wleidyddol yng Ngogledd Iwerddon ers 1921, mae nifer o newidiadau wedi digwydd o ran y ffordd y gwneir deddfwriaeth sylfaenol. Y mathau o ddeddfwriaeth sylfaenol sy'n dal i fodoli ar gyfer Gogledd Iwerddon yw: Deddfau Senedd Gogledd Iwerddon (1921 - 1972), Mesurau Cynulliad Gogledd Iwerddon (1974 yn unig), Deddfau Cynulliad Gogledd Iwerddon (2000 - 2002 a 2007 hyd heddiw), Gorchmynion yn y Cyfrin Gyngor a wnaed o dan Ddeddfau Gogledd Iwerddon (1972 hyd heddiw). Er bod y categori olaf hwn o ddeddfwriaeth ar ffurf offerynnau statudol y DU (sy'n is-ddeddfwriaeth), dyma, i bob pwrpas, y ddeddfwriaeth sylfaenol ar gyfer Gogledd Iwerddon yn ystod cyfnodau o 'reolaeth uniongyrchol' gan lywodraeth y DU. Parheir i ddefnyddio Gorchmynion yn y Cyfrin Gyngor i ddeddfu ar gyfer Gogledd Iwerddon mewn perthynas ? materion nad ydynt wedi cael eu datganoli i'r Cynulliad. Ewch i wefan Cynulliad Gogledd Iwerddon i gael gwybod mwy ynghylch hanes Cynulliad Gogledd Iwerddon a sut mae'r cynulliad yn gweithredu.

    痛风能吃鸡肉吗

    Defnyddir y term 'Rhychwant Ddaearyddol' i ddisgrifio'r ardal ddaearyddol yn y DU y mae darn o ddeddfwriaeth (neu ran/adran o ddarn o ddeddfwriaeth) yn gymwys iddi.

    Pan ddefnyddir y term 'rhychwant' mewn deddfwriaeth, mae'n cyfeirio at yr awdurdodaeth(au) y mae'n gyfraith ar ei chyfer/eu cyfer. Felly, gall y rhychwant fod y DU gyfan, neu un neu ragor o'r tair awdurdodaeth yn y DU: Cymru a Lloegr; yr Alban; a Gogledd Iwerddon. Sylwch nad yw Cymru a Lloegr yn awdurdodaethau ar wah?n. Ar hyn o bryd, defnyddir y term 'rhychwant' yn fwy bras ar legislation.gov.uk at ddibenion chwilio, i helpu defnyddwyr i ddod o hyd i ddeddfwriaeth sy'n berthnasol i bob un o bedair rhan ddaearyddol y DU. Am y rheswm hwn, gall ddynodi cymhwysiad tiriogaethol cyfyngedig o fewn rhychwant dechnegol ehangach. Er enghraifft, efallai mai rhychwant y ddeddfwriaeth yw ' Cymru a Lloegr' ond ei bod yn gymwys i Gymru yn unig. Maes o law, bydd newidiadau'n cael eu gwneud i'r ffordd y cyflwynir gwybodaeth am 'rychwant' ar legislation.gov.uk er mwyn dangos gwybodaeth ynghylch rhychwant a chymhwysiad tiriogaethol cyfyngedig o fewn rhychwant ehangach ar wah?n i'w gilydd.

    Ar hyn o bryd, cynrychiolir pob 'rhychwant' gan un o'r canlynol, neu gyfuniad o'r canlynol: Cymru (W), Lloegr (E), yr Alban (S) a Gogledd Iwerddon (NI). Felly, rhychwant y DU yw E+W+S+NI a rhychwant Prydain Fawr yw E+W+S. Wrth edrych ar ddeddfwriaeth ddiwygiedig, gellir dangos yr wybodaeth hon ynddi drwy ddewis 'dangos rhychwant ddaearyddol' yn y golofn ar y chwith.

    Rhoddir ei rychwant ei hun i bob fersiwn o bob darpariaeth (e.e. adran o ddeddf) a phob rhaniad lefel uwch mewn darn o ddeddfwriaeth (lefel deddfwriaeth gyfan neu lefel rhan o ddeddfwriaeth). Yn achos rhaniadau lefel uwch (ar lefel deddfwriaeth gyfan neu lefel rhan o ddeddfwriaeth), bydd y rhychwant wedi'i osod yn ddigon eang i gynnwys rhychwant pob un o'r darpariaethau (e.e. adrannau) ynddi.

    Mewn nifer fach o achosion, efallai y bydd sawl fersiwn wedi'i chreu i gynrychioli gwahanol rychwantau daearyddol. Bydd dwy fersiwn neu ragor o ddarpariaeth (neu raniad deddfwriaeth o lefel arall) yn cael eu creu pan fydd amnewidiad testun (neu'r ddarpariaeth gyfan ac ati) yn effeithio ar ran yn unig o rychwant ddaearyddol wreiddiol y ddarpariaeth. Mae fersiynau o'r fath yn dwyn yr un dyddiad cychwyn ac yn parhau i redeg ochr yn ochr ?'i gilydd.

    Er enghraifft, os ceir amnewidiad testun mewn darpariaeth sy'n rhychwantu'r DU gyfan, ond mae'r amnewidiad yn effeithio ar Gymru yn unig, ceir dwy fersiwn o ganlyniad i hynny: un ar gyfer y ddarpariaeth heb ei diwygio sy'n berthnasol i Loegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon; ac un ar gyfer y ddarpariaeth ddiwygiedig sy'n berthnasol i Gymru.

    痛风能吃鸡肉吗

    Gellir cyhoeddi amrywiaeth o ddogfennau ochr yn ochr ? deddfwriaeth. Ceir esboniad o'r dogfennau mwyaf cyffredin isod:

    痛风能吃鸡肉吗

    Mae Memorandwm Esboniadol yn rhoi datganiad byr o ddiben Offeryn Statudol neu Reolau Statudol Gogledd Iwerddon ac yn darparu gwybodaeth ynghylch ei amcan o ran polisi a'i oblygiadau o ran polisi. Ei nod yw gwneud yr Offerynnau neu Reolau Statudol yn ddealladwy i ddarllenwyr nad oes ganddynt gymhwyster cyfreithiol. Mae Memorandwm Esboniadol yn dod law yn llaw ag unrhyw Offeryn Statudol neu Offeryn Statudol Drafft a gyflynwyd gerbron y Senedd o fis Mehefin 2004 ymlaen ac unrhyw Reol Statudol a gyflwynwyd gerbron Cynulliad Gogledd Iwerddon (neu Senedd y DU pan oedd Cynulliad Gogledd Iwerddon wedi'i atal dros dro) o fis Mehefin 2004 ymlaen.

    痛风能吃鸡肉吗

    Yn gyffredinol, bydd Asesiadau o Effaith yn dod law yn llaw ? phob ymyriad gan Lywodraeth y DU sydd o natur reoliadol ac yn effeithio ar y sector preifat, sefydliadau cymdeithas sifil a gwasanaethau cyhoeddus. Maent yn gymwys boed y rheoliad yn tarddu o ffynhonnell ddomestig neu o ffynhonnell ryngwladol a gallant ddod law yn llaw ? deddfwriaeth sylfaenol (Deddfau ac ati) ac is-ddeddfwriaeth (Offerynnau Statudol). Mae Asesiad o Effaith yn caniatáu i rai sydd ? diddordeb yn y maes polisi ddeall: pam mae'r llywodraeth yn cynnig y dylai ymyrryd; y prif opsiynau mae'r llywodraeth yn eu hystyried, a pha un sy'n cael ei ffafrio; sut ac i ba raddau y gallai polis?au newydd effeithio arnynt; a buddion a chostau bras mesurau arfaethedig.

    痛风能吃鸡肉吗

    Mae Deddf Seneddol yn creu cyfraith newydd neu'n newid cyfraith sy'n bodoli. Bil sydd wedi cael ei gymeradwyo gan D?'r Cyffredin a Th?'r Arglwyddi ac wedi cael Cydsyniad Brenhinol gan y Brenin/Frenhines yw Deddf. Mae'r holl Ddeddfau Seneddol gyda'i gilydd yn ffurfio'r hyn a elwir yn Gyfraith Statud yn y DU.

    Gall Deddf ddod i rym ar unwaith, ar ddyddiad penodol yn y dyfodol, neu mewn camau. Os ydych eisiau gwybod pa bryd y bydd Deddf yn dod i rym, gallwch edrych yn yr adran o'r Ddeddf ei hun sy'n dwyn y teitl 'Cychwyn' - mae'r adran hon ymhlith yr adrannau olaf un mewn Deddf.

    Weithiau, ni roddir dyddiad penodol a gadewir y penderfyniad ynghylch amseru i'r Ysgrifennydd Gwladol ar gyfer yr adran berthnasol o'r llywodraeth. Mae'n bosib i ddeddf ddod i rym, felly, drwy Offeryn Statudol o'r enw 'Gorchymyn Cychwyn' neu 'Reoliad Cychwyn'.

    Bydd newidiadau i'r gyfraith yn y dyfodol yn digwydd drwy basio Deddf arall neu ddeddfwriaeth ddirprwyedig (e.e. is-ddeddfwriaeth, megis Offerynnau Statudol). Mae'n bosib i'r newid, neu ddiwygiad, ei hun ddod i rym ar unwaith, ar ddyddiad penodol yn y dyfodol, neu mewn camau. Mae hefyd yn bosib diddymu Deddf fel na fydd ei darpariaethau mewn grym wedi hynny.

    Ar legislation.gov.uk, rydym yn darparu manylion ynghylch senarios cymhleth o ran pa bryd y daw cyfraith i rym ar ffurf anodiadau 'I-note' ar ein fersiynau diwygiedig. Sylwch nad yw ein fersiynau 'Fel y'i deddfwyd' yn darparu unrhyw wybodaeth ynghylch pryd y daw i rym/cychwyn.

    痛风能吃鸡肉吗

    Mae legislation.gov.uk yn cynnwys y rhan fwyaf (ond nid y cyfan) o fathau o ddeddfwriaeth a’r dogfennau esboniadol sydd i gyd-fynd ? nhw. Am ragor o fanylion ar pa mor gyflawn yw ein set ddata ar gyfer pob math, cliciwch ar y math o ddeddfwriaeth o’r dudalen Pori drwy Ddeddfwriaeth a gweld y bar gyda chod lliw ar gyfer pob blwyddyn. Mae hefyd yn cynnwys deddfwriaeth sy’n deillio o’r Undeb Ewropeaidd, yn cynnwys cywiriadau (slipiau cywiro i ddeddfwriaeth yr UE) a Chyfarwyddebau’r UE a gyhoeddwyd cyn ymadawiad yr UE. Gweler Deddfwriaeth yr UE a Chyfraith y DU am ragor o wybodaeth.

    • Mae’r holl ddeddfwriaethau cynradd o 1988 hyd heddiw ar gael ar y safle hwn (gweler ‘Pam nad yw’r ddeddfwriaeth yr wyf yn chwilio amdani ar y safle hwn?’ am fanylion unrhyw ddeddfwriaeth y gwyddom amdani nad ydym yn ei chynnwys). Mae’r rhan fwyaf o brif ddeddfwriaethau cyn 1988 ar gael ar y safle hwn. Mewn rhai achosion dim ond y fersiwn wreiddiol a gyhoeddwyd (fel y’i deddfwyd) sydd gennym a dim fersiwn ddiwygiedig. Mae hyn yn digwydd os cafodd y ddeddfwriaeth ei diddymu cyn 1991 ac felly nad oedd wedi ei chynnwys yn y set ddata ddiwygiedig pan dynnwyd hi o’r Statudau Mewn Grym. Mewn achosion eraill efallai mai dim ond y fersiwn ddiwygiedig sydd gennym os nad yw’r fersiwn wreiddiol (fel y’i deddfwyd) ar gael ar ffurf y gellir ei gyhoeddi ar y we.
    • Bob deddfwriaeth eilaidd ers 1987, yn cynnwys Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig, Offerynnau Statudol yr Alban a Rheolau Statudol Gogledd Iwerddon. Yn ogystal, rydym yn cynnal detholiad o ddeddfwriaeth eilaidd o 1948-1986, a rhai Rheolau a Gorchmynion Statudol cyn-1948.
    • Deddfwriaeth sy’n deillio o’r UE, fel y nodir yn Atodlen 5 o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 (c. 16) ynghyd ? chywiriadau (slipiau cywiro i ddeddfwriaeth yr UE) a Chyfarwyddebau’r UE a gyhoeddir hyd at ymadawiad yr UE ar 31 Hydref 2019. Gweler Deddfwriaeth yr UE a Chyfraith y DU am ragor o wybodaeth.

    痛风能吃鸡肉吗

    Mae’r rhan fwyaf o fathau o ddeddfwriaeth sylfaenol (e.e. Deddfau, Mesurau, Gorchmynion Gogledd Iwerddon yn y Cyngor) ar gael ar ffurf ‘ddiwygiedig’, yn ogystal ? deddfwriaeth eilaidd benodol, a deddfwriaeth sy’n deillio o’r UE:

    • Deddfau Cyffredinol Cyhoeddus Senedd y Deyrnas Unedig (1801 hyd heddiw)
    • Deddfau Senedd Prydain Fawr (1707 – 1800)
    • Deddfau Senedd Lloegr (1267 – 1706)
    • Deddfau Hen Senedd yr Alban (1424 – 1707)
    • Deddfau Senedd yr Alban (1999 hyd heddiw)
    • Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2012 hyd heddiw)
    • Mesurau Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2008 - 2011)
    • Deddfau Senedd Iwerddon (1495 – 1800)
    • Deddfau Senedd Gogledd Iwerddon (1921 – 1972)
    • Mesurau Cynulliad Gogledd Iwerddon (1974)
    • Gorchmynion yn y Cyfrin Gyngor a wnaed o dan Ddeddfau Gogledd Iwerddon (1972 hyd heddiw) (i bob pwrpas, y ddeddfwriaeth sylfaenol ar gyfer Gogledd Iwerddon o dan reolaeth uniongyrchol, ond ar ffurf Offerynnau Statudol)
    • Deddfau Cynulliad Gogledd Iwerddon (2000 - 2002 a 2007 hyd heddiw)
    • Mesurau Eglwys Loegr (1920 hyd heddiw)
    • Offerynnau Statudol y DU (2018 hyd heddiw)
    • Offerynnau Statudol yr Alban (2018 hyd heddiw)
    • Offerynnau Statudol Cymru (2018 hyd heddiw)
    • Rheolau Statudol Gogledd Iwerddon (2018 hyd heddiw)
    • Rheoliadau Ewropeaidd (1958 hyd at 31 Hydref 2019)
    • Penderfyniadau Ewropeaidd (1953 hyd at 31 Hydref 2019)
    • Cyfarwyddebau Ewropeaidd (1959 hyd at 31 Hydref 2019)

    Cedwir fersiynau diwygiedig o rai darnau o is-ddeddfwriaeth (e.e. Offerynnau Statudol) ar legislation.gov.uk hefyd. Mae rhagor o is-ddeddfwriaeth yn cael ei diwygio fel rhan o'n gwaith a bydd yn cael ei chyhoeddi pan fydd ar gael.

    Pan ddywedwn 'diwygiedig' yr hyn a olygwn yw bod diwygiadau a wnaed gan ddeddfwriaeth ddilynol wedi eu cynnwys yn y testun. Mae'r rhan fwyaf o'r is-ddeddfwriaeth heb ei diwygio ar hyn o bryd ac mae'n cael ei chadw ar y ffurf y'i gwnaed yn wreiddiol.

    Daeth testun y cynnwys sylfaenol diwygiedig o'r cyhoeddiad Statudau mewn Grym ('Statutes in Force'/SIF) yn bennaf. Argraffiad swyddogol, 'dalen rydd' o'r llyfr statud diwygiedig wedi'i drefnu yn ?l pwnc oedd SIF. Byddai SIF yn cael ei ddiweddaru'n rheolaidd ag effeithiau deddfwriaeth newydd a wnaed hyd at 1 Chwefror 1991. Daeth dyddiad yr adolygiad terfynol hwn yn 'ddyddiad sylfaen' ar gyfer symud cynnwys diwygiedig ymlaen ar y we. Yn gyffredinol, nid oedd SIF yn cynnwys rhai categor?au o ddeddfwriaeth, megis Deddfau Diwygio Cyfraith Statud, Deddfau Cyfraith Statud (Diddymiadau) a Deddfau a oedd yn rhychwantu Gogledd Iwerddon yn unig. (Am ragor o fanylion, gweler y Canllaw i Ddeddfwriaeth Ddiwygiedig ar legislation.gov.uk ar dudalen 6). Y brif ffynhonnell arall ar gyfer deddfwriaeth ddiwygiedig sydd ar legislation.gov.uk yw 'The Northern Ireland Statutes Revised, sef y fersiwn ddiwygiedig swyddogol o ddeddfwriaeth sylfaenol Gogledd Iwerddon. Mae cynnwys y cyfrolau a rifwyd a'u hatodiadau am y cyfnod o 1921 ymlaen wedi cael ei osod ar legislation.gov.uk fel ag yr oedd ar 31 Rhagfyr 2005.

    Gweler Deddfwriaeth yr UE a Chyfraith y DU am ragor o wybodaeth ynghylch deddfwriaeth ddiwygiedig sy'n tarddu o'r UE.

    痛风能吃鸡肉吗

    Mae diwygio deddfwriaeth ar legislation.gov.uk yn golygu newid testun y ddeddfwriaeth lle bo hynny'n briodol ac ychwanegu anodiadau sy'n cynnwys gwybodaeth ynghylch effeithiau ar ddeddfwriaeth, neu wybodaeth olygyddol arall.

    Ein nod yw cyflwyno testun diwygiedig deddfwriaeth yn eglur a chywir heb ddehongliad na sylw, gan roi awdurdod i newidiadau i'r testun, a chofnodi unrhyw effeithiau eraill sy'n gwneud unrhyw fath o wahaniaeth i ystyr, rhychwant neu gymhwysiad y ddeddfwriaeth. Ond fel arall, ceisiwn adael i'r ddeddfwriaeth siarad drosti'i hun yn union fel y mae'r ddeddfwrfa wedi ei llunio.

    Pan fyddwn yn cael darn newydd o ddeddfwriaeth, Deddf newydd ei chyflwyno er enghraifft, byddwn yn ei ddadansoddi er mwyn nodi ei holl effeithiau ar ddarnau eraill o ddeddfwriaeth. Diwygiadau i destun darnau eraill o ddeddfwriaeth yw'r rhain yn bennaf. Ond ceir hefyd lawer o effeithiau nad ydynt yn newid y testun, megis pa bryd y bydd y ddeddfwriaeth arall yn cael ei 'chymhwyso' neu ei 'haddasu'. Byddwn hefyd yn nodi gwybodaeth arall ynghylch deddfwriaeth sylfaenol newydd, megis pa bryd y daw i rym a'i rhychwant ddaearyddol neu gymhwysiad tiriogaethol. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon wrth sefydlu'r cyfleusterau llinell amser a rhychwant ar gyfer y ddeddfwriaeth a'i darpariaethau.

    Cyhoeddir fersiwn 'fel y'i deddfwyd' o'r ddeddfwriaeth ar legislation.gov.uk ychydig wedi iddi ddod yn ddeddf. Wedi inni gofnodi'r holl effeithiau ar ddarnau eraill o ddeddfwriaeth, ac ychwanegu anodiadau sydd eu hangen ar y cam hwn ynghylch cychwyn neu rychwant, byddwn yn cyhoeddi fersiwn 'Diweddaraf sydd ar Gael (Diwygiedig)'.

    Wedi inni ddadansoddi'r ddeddfwriaeth, byddwn yn gosod yr wybodaeth a ddetholwyd ynghylch ei heffeithiau ar ddarnau eraill o ddeddfwriaeth ar ffurf tabl ac yn ei hychwanegu at 'Newidiadau i Ddeddfwriaeth'. Byddwn yn ceisio gwneud hyn cyn gynted ? phosib, ond gall gymryd hyd at chwe wythnos os yw'r ddogfen yn un swmpus neu os oes cryn dipyn o ddeddfwriaeth newydd. Os oes gan y ddeddfwriaeth sylfaenol ar legislation.gov.uk unrhyw effeithiau nad ydynt wedi'u cymhwyso, byddwn yn tynnu sylw atynt yn y faner 'Newidiadau i Ddeddfwriaeth' ar y wefan. Os cliciwch ar y faner, fe welwch y newidiadau sy'n weddill.

    Byddwn yn ceisio gwneud diwygiadau newydd i destun deddfwriaeth cyn pen tri mis i'r dyddiad y daeth y diwygiadau hynny i rym.

    Mae manylion llawn y ffordd rydym yn golygu deddfwriaeth ac yn gwneud newidiadau i'w cael yn ein Canllaw i Ddeddfwriaeth Ddiwygiedig.

    痛风能吃鸡肉吗

    Mae 痛风能吃鸡肉吗Atodlen 5 o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 (c. 16) yn gofyn i ni wneud trefniadau i gyhoeddi Rheoliadau’r UE, Penderfyniadau’r UE, a deddfwriaeth drydyddol yr UE a gyhoeddir ar EUR-Lex ar ymadawiad yr UE.

    Mae'n mynnu hefyd bod pedwar cytundeb rhyngwladol yn cael eu cyhoeddi – Cytundeb yr Undeb Ewropeaidd, Cytundeb ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd, Cytundeb Euratom a'r cytundeb AEE. Mae'r rhain wedi'u cyhoeddi bellach ar legislation.gov.uk.

    Mae Deddf yr UE (Ymadael) 2018 hefyd yn rhoi awdurdod i gyhoeddi dogfennau deddfwriaeth eraill a all fod yn ddefnyddiol, ac felly mae legislation.gov.uk hefyd yn cynnwys cywiriadau (slipiau cywiro i ddeddfwriaeth yr UE) a Chyfarwyddiaethau’r UE fel y cyhoeddir ar EUR-Lex. Bu i ni gadw a chyhoeddi’r rhain hyd at ymadawiad yr UE, ar 31 Hydref 2019.

    Mae Archif Gwe Ymadawiad yr UE yn cynnwys detholiad ehangach o ddogfennau, yn cynnwys Cyfamodau, dogfennau deddfwriaethol, Cyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd, cyfraith achosion a deunyddiau atodol eraill, a dyfarniadau Llys Cyfiawnder Ewrop yn Saesneg, Ffrangeg ac Almaeneg. Bu i ni gadw’r rhain o EUR-Lex hyd at ymadawiad yr UE, ar 31 Hydref 2019.